تبلیغات
تبلیغات

خاطرات / بچگی

کفش ورنی

کفش ورنی

27/07/2019
کفش ورنی شب عید
عرق دست

عرق دست

28/07/2019
خیلی ها دساشان عرق موکنن و دربدر پی راه حلی میگردن منم یکی جُسته بودم
احمد سلمانی

احمد سلمانی

04/08/2019
خاطرات سلمانی دور فلکه سنگشیر احمد سلمانی
باغ شورین

باغ شورین

04/08/2019
چل پنجا سال پیشا همدانیا گنجنامه منجنامه نیمیدانستن شیه، باغای هِمدان، شورین بودن و سنگسّان و یی منان و او جو جاها
از اُ سگ سرماهای همدان

از اُ سگ سرماهای همدان

18/08/2019
امروز صحبی داشتم اَ خانه میآمدم در که پسرمه بورم مدرسه و خودمم برم پی روزی، راسش هوا سرد بود و یی ذره ای چایدَم ، یی دفه رفتم میان فکر هِمِدان و بچگی
باخارو نفتی

باخارو نفتی

18/08/2019
اَ سرماي هِمدان نوشته بودم یاد باخارو نفتی دبیرستان ابن سینا افتادم
مهتابی آدای

مهتابی آدای

26/02/2020
یکی از بهترین خاطرات بچگی خوردن آبگوشت مهمانی ها بود
  • 1