تبلیغات
تبلیغات

مقالات / همدانیا

شرکت فالی بافی همدان OCM

شرکت فالی بافی همدان OCM

05/08/2019
سال 1911 یه شرکت اینگلیسی دوازده هزار دار قالی در همدان و حومه راه انداخت به بیست هزار قالیباف کار داد
فاضلاب

فاضلاب

04/08/2019
قدیما میانه خانه های هِمِدان حموم و دَسشوری نبود
آب آشامیدنی همدان

آب آشامیدنی همدان

04/08/2019
قدیما آب لوله کشی نبود ، خانه ها همه چاه داشتن
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

04/08/2019
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ
حِوُضِ آب

حِوُضِ آب

18/03/2019
حِوُضِ آب
و اما کُرسی

و اما کُرسی

18/03/2019
کرسی در فرهنگ همدان نقش مهمی داشت
خِلافه ، مستراب

خِلافه ، مستراب

18/03/2019
خِلافه ، مستراب
کوچه قهر و آشتی های همدان

کوچه قهر و آشتی های همدان

09/03/2019
کوچه های قهر و آشتی بقلم امیر شهاب رضویان
اصطلاحات همدانی

اصطلاحات همدانی

04/03/2019
زوخانه ی آلوسجرد

زوخانه ی آلوسجرد

03/03/2019
محله های همدان

محله های همدان

03/03/2019
محله ها و چمندای هِمدان
پارک اُتول به سبک همدانی

پارک اُتول به سبک همدانی

14/02/2019
پارک اُتول به سبک همدانیبه قلم امیر شهاب رضوی