سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

04/08/2019 / نظر
ما خودمانه دّراندیمان بسگی گُفدیمان؛ مجسمه سنگشیر شده سُر سُره یِ بچا، یی فکری براش بکنینان، تا بلاخره گوآ یی فکری براش کردن، ینی اَ سر واز کرده و پلماندنش، حالا شما میگینان باز چیه دیه؟ دو واره شرو کردی، مه حالا براتان یی مثلی میزنم و اُ وخت بقیه یِ جریان میگم؛
یی وار یی بچه میلیچی اَ میان لانَش میفته پاین، هِوا خیلی سر بوده و میچایده، زوان بسده کم مانده بوده که بیمیره که یی گاوی داشته رد میشده یی لاسّی میندازه کله یِ بچه میلیچه، بوی خیلی بدی داشته، بچه میلیچه رم چینین میان لاس پلمیده بوده ولی در عوض جاش خوب و خیلی گرم بوده و اَ مرگ نجات پیدا کرده، یی دَفه یی عقابی رد میشه و میگیره اَ میان لاس در میاره تش در و میوره تش اول خوب میشوره تش و میوره میان لانََش میده بچاش موخورن.
حالا سوآل مهَ اینه؛ یا در واقع جریان اینه؛ اونی که لاس میندازه کله یِ آدم ممکنه کارش بد بنظر برسه ولی اَ مردن نجات میده و اونی که آدمه اَ میان لاس درمیاره ممکنه کارش بنظر خوب برسه ولی عاقبت کارشه باید بیوینی شیه؟
جریان سنگشیرم شده اوجو، شمائی که اَ هنر و یا بقول خارجیا اَ دزاین سر درنیمیارینان، بیلین سنگشیر میان لاس خودش بمانه که لااقل جاش گرمه، اُ شیه دُروس کردینان و مجسمه ره هشتینش بالای یی سکوئی؟ که بشه شی؟ مگه آرامگایِ کوروش ساختینان و یا یادبود لنین؟
زمان اول انقلاب که ما در دانشگای معماری رُم درس ماخواندیمان اگه حتی سال اول یی چینین پروژه ای تَحویل استاد میدادیمان اَ دانشگا مینداختنمان دَر، به چند دلیل؛
اَ همه مهمترش اینه که یی اثر تاریخی مثد سنگشیر وا اُ همه قدمت نیمیان یی پایه یِ به اُ سنگینی براش دُروس کنن، و در اصل پایَش باید انقد ساده و ظریف باشه که توجه تماشاگر فقط به شیره باشه و بری ئی کار آقایان مسئولین باید اَ تمام دانشگاههای معماری ایران کمک ماخواستن که هر کدام یی طرحی بدن و بهترینشه یی هیئت استادا و هنرمندا انتخاب میکردن و اجرا میشده. بری ئی چیزا باید یی طرحی بدن که که در تاریخ بمانه. مهَ ماخوام بدانم ئی همه دانشگایِ معماری آزاد و پولی و غیر آزاد بری شیه ایران را انداختن؟، اُ همه جوان هنرمند وا ایده های مدرن داریمان په کی ماخوان از اونا کمک بیگیرن؟.
در اروپا و خصوصا ایتالیا حتی در زمان رونسانس، 400 سال پیشم مثد ما نیمیکردن، و بری آثارشان اَ بهترین طراحاشان استفاده میکردن که امروز تمام دنیا میرن بعنوان توریست کشورشان پول خرج کردن. نه که برَن مشد علی بناره صدا کنن وا دو تا سنگ تراش، ینی قبرمرده تراش یی سکوئی مثد مجسمه بوعلی که کتاب دسش بود و ماخواستن اَ سر وازش کنن گوشه یِ میدان آرامگاه روهم کردن و گم گور شد، دُروس کنن.
اُ وخت یی چینین مجسمه تاریخی و مهمی مثد سنگ شیرکه در دنیا بی نظیره نباید اِنقد اَ زمین بالا باشه و باید کاملا در دسرس دید مردم قرار بیگیره، پنجا سال پیش زیر خاک بود، چل سال پیش بردنش بالای سکوی یی متری، حالا برنش دو متری، یقین 30 سال آینده میورنش بالای برج میلاد؟ اصلا اَ نِظر سنتم که شده باید کاری میکردن که مردم دسشان به کله یِ شیره برسه و بدانن روی سنت 7 تا سنگ بشش بچسبانن. بازم یی مثل دیه میزنم، در شهر رُم ایتالیا یی کله ی آدمی اَ سنگ به قطر 175 سانتی متر هسش که مربوط میشه به 1900 سال پیش، میگن وختی دو تا عاشق ماخوان رو عشقشان مطمئن بشن میرن پلوش و دسشانه موکنن میان دان مجسمه هه ، اگه دروغ بگی دانش بسده میشه و دس یاره کنده میشه، چند قرن ازئی جریان گذشته ولی تا حالا ئی همه دروغ دس کسی خونم نیامده، ولی مردم خوششان میا و هرروز صد ها نفر توریست اَ تمام دنیا وایمیسن میان صف که دسشانه بکنن میانش.و خودش یی منبع درآمد خوبی بری شهر رُمه