محله های همدان

03/03/2019 / نظر
همدان قبل اَ آمدن آلمانیا و پلماندن شهر، یکی اَ نمونه هایِ شهر سازی اسلامی بود، شهر اَ ترکیب چندتا محله دُروس شده بود که همه شان به بازار بزرگ شهر و مچد جمّه وصل میشد، هر محله ای یی جا فراخی داشت که بشش چمند موگفتن، دِورو ور ئی چمندا دکاناي مختلف بود بري خرید روزانه یِ مردم، مثد نُنوائی، قصابی، بقالی، سبزی فروشی، بعلاوه یِ مچد و حموم، تا حدود 80 سال پیش که آلمانیا آمدن و یی پیش دسی هشتن رو نقشه ی هِمِدان و یی دایره ای کشیدن ، بعدش یی نعلبکی هشتن وسط اُ و یی دایره یِ کوچولتر کشیدن و وا شیش تا خط دو تا دایره ره بهم وصل کردن، شد طرح جامع هِمِدان، حالا اِگه بری ئی کار تمام بافت شهر و اُ فرهنگ مردمه بهم میزدن کسی نبود بگه چرا؟
 

محله هاي هِمِدان به ئی شرحن؛

جولان، چمند کبابیان، مصلی، چمندِ چوپانا، پُل مراد، قبر پلوئی، چشمه یِ خانم دراز، کوچه یِ جودا، دو گوران، باغ میر عقیل، دِره یِ پیر گرگ، شالبافان، کُوره وندان، گازران، کوچه تاریکه، کوچه یِ جولا ها، چال عین القضات، محله یِ سود بافا، امامزاده اسماعیل، علی گردان، کوچه یِ قصابا، کوچه یِ جراحا، کوچه یِ مسگرا ، محله یِ حاجی، قله سبزی ،بین النهرین ،هف لانجین، گوساله گِلاّن، کوچه یِ چشمه کوره، خروس دِره، کوچه یِ بیمه، کوچه یِ برج قربان، چُر چُره، چشمه قصابان، کوچه یِ فرنگیا ،کوچه یِ عبداُل، کوچه یِ خونیا، حسیر بافا، زینجیل بافا، نمد بافا، مختاران، اسیل چارباغ، اسیل آشیخ، بختیاریا، آسیاب دودی، فَله کِدو، کوچه یِ الوند، کوچه یِ استخر، خیابان لااله الا اله، پُول مراد، قبر اسکندر، پُل پَلوانا، محوطه یِ زندی ها، کوچه یِ هتل، چال قامدین، گمذ علویان، ایسگای عباسواد، چمند ورمزیار، چمند محله یِ حاجی، چمند کبابیان، چمند کلپّا ، خاکی نِظربک، کوي فرسائی، کوچه یِ میرفندرسکی، محله یِ حج احمد، خانم گرجی، میرچلی، شهناز، در حسین خانی، کوچه یِ باغچه یِ آخوند، کوچه یِ باغچه یِ سید اسمایل، اسیل الابک، چشمه یِ عبدال عظیم، تیژ مبین، کوچه یِ خانم دراز،

 

بازارا به ئی شرحن؛

پالان دوزا، حاج فرض اله، کماج بافا، قندریزا، بزازا، قصابا، صحبخانه، راساي ذغالیا، شیشه برُا، راساي پیغمبر، راساي مسگِرا، حلبی سازا، کفاشخانه بزرگه و کوچوگه، راساي قبله، دباغخانه، راساي یهودیا، مظفریه، طلاسازا، سبزه میدان، سبد بافا، چاقو سازا، راساي اسکندری، نخود بیریزا

 

 
 
  
روخانه یِ آلوسجرد2008-11-05-22-36-48