فرهنگ ایرانی زیر سد سیوند

17/03/2019 / نظر
یرانی بقِول خودمان جانور عجیبیه!، وختی ایرانیاي شهرای دیه دِور هم جَم میشن در ایران و مخصوصاً در خارج هَمّش اسربسر همدیگر میلن، اَ رشتی بد میگن، اَ ترُک بد میگن، الالخصوص ما هِمِدانیا که اَ هیچکس خوشمان نیمیایه، وا تِمام ئی مسائل وختی کسی ماخوا به فرهنگمان دَسدرازی کنه بلانسبت تُمانشه در میاریمان. یکی اَ مسائلِ جدید اُ فیلم لعنتي 300 بود که به غرور تِمام ما ایرانیا خنجر زد، شاید اصلاً هدفشان ئی بود
الآن مسئله یِ بزرگ سد روخانه یِ سیونده، هر سایت اینترنت که به مسائل فرهنگی و ملّی ایران حسّاسه که میوینی، دلش اَ ئی کاره خونه
اوجو که میگن 40 سال پیش یی آقاي آمریکائی باسم جاستین کورتنی وا چند نفر اَ همکاراي ایرانیش میره روخانه یِ سیوند به یی جاي میرسه که بشش میگن تنگ بلاغی، آب روخانه اینجانه باریک میشه و طی هزاران سال طوایف کوچگر و همچینین پادشاهاي هخامنشی ازش گذر میکردن. بنظر ئی آمریکائیه جاي خوبیه بری احداث یی سد آب، البته اَ نظِر فنی حق داشته ولی اَ لِحاض فرهنگی و میراث فرهنگی صدمه یِ زیادی نه فِقط به ئی منطقه ، بلکم بتمام فرهنگ کهنسال ایران میزنه، البته بری آمریکائیا چیزی نیس، اُونا هر چند سال یی وار همه چیزه میرُومانن دو واره میسازن، فقط بیزنس براشان مهّمه!، حالا یی دشت بزرگی وا تمام آثار باستانیش بمانه زیر آب شی میشه؟
تعجب آور اینه که چندین سال بعد آرزوي آمریکائیه برآورده شد و سده راس راسی ساختن!، و تمام آثار باستانی که طی هزاران سال پشت سد بود بوُوآش در آمد، تازه ضررش به پاسارگادم میرسه، هزاران سال آثار مهمی زیر خاک مانده که یی روز کارشناسا یواش یواش اَ زیر خاک در بیارن و به دنیا نشان بدن که ما کی بودیم و هخامنشیا کی بودن، الآن دیه ماخوان دَس شینو نشان بدن؟ که چه شناگراي ماهرین؟، ما فرهنگمانه زیر آب غرق موکنیمان، اُ وخت انتظار داریم برامان فیلم 300 دُروس نکنن؟