شیشه یِ ترشی و دو لیوان شراب

15/02/2020 / نظر

زمانی که فکر موکنی خیلی چیزا داری در زندگیت که باید اَ پی همه شان بری، زمانی که 24 ساعت در یی روز بنظرت کم میا، یاد شیشه یِ ترشی و دو تا لیوان شراب بفت.

یی روز یی استاد فلسفه در ایتالیا داشت به بچاي کلاسش درس میداد، وختی کلاس آرام شد پرفسور یی شیشه یِ بزرگ ترشی خالی اَ میان ساکش دِر اوود و پُر کرد میانش توپ گلف بازی.

اُ وخت اَ دانشجوآش پرسید که شیشه هه پُره یا خالی؟، همه شان گفتن بله پَره

پروفسوره اُ وخت یی کیسه ای سنگ ریزه اَ ساکش در اُوود و خالیش کرد میان شیشه یِ ترشیه و لغاندش و تکانش داد تا همش رفت لابلاي توپ گلفا و جاي خالیا ره پر کرد.

دو واره اَ دانشجوا پرسید؛ که شیشه هه پرُ شده یا نه؟، همه شان گفتن بله پُر شده.

بازم پرفسور یی کیسه یِ دیه اَ ساکش دراوود و میانش پُر ماسه بود، اُنم رخت میان شیشه هه و یی تکانی دیه بشش داد و همه یِ ماسه ها رم رفتن لابلای خالي ریگا ره گرفتن.

یی وار دیه اَ بچا پرسید؛ شیشه یِ ترشیه پر شده یا نه؟، این دفه همه وا هم گفتن بله پُر پُر شده.

این دفه پرفسور دو تا لیوان شراب اَ زیر میزش کشید در و رخت میان شیشه هه که همه بچا زدن زیر خنده.

حالا پرفسور به بچا گفت؛

وختی هِره تان تمام شد، دلُم ماخوا که خوب گوش کنین بیوینین شی ماخوام بشتان بگم؛

در نِظر بیگیرین ئی شیشه یِ ترشی زندگی آدمیزاده!.

اُ توپاي گلف که رختیمان میانش چیزاي مهم زندگین مثد؛ خانواده، بچه، سلامتی، رفیق خوب، احساسات و اشتیاق، ینی چیزای مهم که اِگه بقیه یِ چیزا ره در زندگی اَ دس بدی بازم زندگیتان خالی نیس و همیشه پر میمانه.

اُ سنگ ریزه ها (ریگا) که رختیمان میان شیشه، اُنارم بری خودشان ارزش خودشانه دارن، مثد؛ خانه، ماشین، کار …..

ماسه ها رم بقیه یِ چیزا هَسن ؛ینی چیزای کوچوک و کم اهمیت.

شما اِگه میان شیشه هه اول ماسه بیریزین، دیه جائي بری سنگ ریزه ها نیمیمانه، و نه جاي توپاي گلف.

دورُس همی جریان بری زندگی آدم صادقه، ینی اِگه تمام زندگی و وختانه بیلینان اَ پی چیزاي کوچوگ، دیه وختی بری چیزاي مهم زندگی نیمیمانه.

توجه تانه بیلین بالاي چیزاي واجب زندگی که بشتان خوشی میدن، وا بچا تان بازی کنین و بششان بیشتر توجه داشته باشین، اَ خانواده لذت بورین و قدر نِنه بووُاتانه تا زمانی که زنده هَسن داشته باشین، به یار و همسر تان هر روز زندگی رسیدگی کنین و نه فقط موقعیتاي خاص، وختانه بیشتر بالاي احساسات و کل چیزائی که دوس دارین بیلین، بریکه همیشه در زندگی وخت بری خانه تمیز کردن و قِرار ملاقات کاری هَس.

یادتان باشه اول وختتانه بالاي توپاي گلف بیلین، اونا چیزاي مهم زندگین، همیشه اولویتاره حفظ کنینان بقیش فقط ماسَس.

یکی اَ دانشجوا دسشه بالا گرفت و گفت؛ په اُ دوتا لیوان شراب شی؟

پرفسور یی لبخندی زد و گفت؛ خوشالم که اینه پرسیدی

فقط بری اینه که متوجه باشین که مهم نیسش چقدر زندگیتان پُره، ولی همیشه وخت بری مصرف دو تا لیوان شراب وا یی رفیق واقعی دارین