تبلیغات
تبلیغات
شرکت فالی بافی همدان OCM

شرکت فالی بافی همدان OCM

05/08/2019
سال 1911 یه شرکت اینگلیسی دوازده هزار دار قالی در همدان و حومه راه انداخت به بیست هزار قالیباف کار داد
فاضلاب

فاضلاب

04/08/2019
قدیما میانه خانه های هِمِدان حموم و دَسشوری نبود
آب آشامیدنی همدان

آب آشامیدنی همدان

04/08/2019
قدیما آب لوله کشی نبود ، خانه ها همه چاه داشتن
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

04/08/2019
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ
نیکی و بدی

نیکی و بدی

04/08/2019
نیکی و بدی را میتوان به راحتی دید
حِوُضِ آب

حِوُضِ آب

18/03/2019
حِوُضِ آب
و اما کُرسی

و اما کُرسی

18/03/2019
کرسی در فرهنگ همدان نقش مهمی داشت
گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین

گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین

17/03/2019
گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین
عزدواج موزو انشا

عزدواج موزو انشا

17/03/2019
عزدواج موزو انشا
کوچه قهر و آشتی های همدان

کوچه قهر و آشتی های همدان

09/03/2019
کوچه های قهر و آشتی بقلم امیر شهاب رضویان
داستان ماره خانمان

داستان ماره خانمان

08/03/2019
داستان مار درآمدن خانمان
اصغر آواره

اصغر آواره

08/03/2019
دکتر ایراندوخت میرهادی

دکتر ایراندوخت میرهادی

08/03/2019
دکتر ایراندوخت میرهادی یکی از شخصیت های شناخته شده و معروف همدان بود
مثنوی عروسی اثر استاد محمود شریفی امینا

مثنوی عروسی اثر استاد محمود شریفی امینا

04/03/2019
مثنوی عروسی اثر استاد محمود شریفی امینا
شیره ی سره سنگشیر

شیره ی سره سنگشیر

04/03/2019
اصطلاحات همدانی

اصطلاحات همدانی

04/03/2019
زوخانه ی آلوسجرد

زوخانه ی آلوسجرد

03/03/2019
محله های همدان

محله های همدان

03/03/2019
محله ها و چمندای هِمدان
پارک اُتول به سبک همدانی

پارک اُتول به سبک همدانی

14/02/2019
پارک اُتول به سبک همدانیبه قلم امیر شهاب رضوی
حکایت سنگ گرانیت نتراشیده نخراشیده

حکایت سنگ گرانیت نتراشیده نخراشیده

14/02/2019
حکایت سنگ گرانیت نتراشیده نخراشیدهبه قلم امیر شهاب رضویان
رسم و رسوم ازدواج همدانی

رسم و رسوم ازدواج همدانی

03/02/2019
رسم و رسوم ازدواج همدانی ، ا خوازمنی تا پاتخت بقلم احمد قدیمی